Skip to main content
Wicha Teddaroon

เป็นคนขี้เกียจที่ชอบทำอะไรหลายๆอย่าง ถึงไม่ค่อยดีสักอย่าง แต่ก็มีความสุขดี

https://www.facebook.com/chorhormor

 

OKINAWA
โอกินาว่า รู้แค่ว่าเป็นเกาะ (4)

 
Wicha Teddaroon , 23 Nov 2017
 

OKINAWA
โอกินาว่า รู้แค่ว่าเป็นเกาะ (3)

 
Wicha Teddaroon , 20 Nov 2017
OKINAWA
โอกินาว่า รู้แค่ว่าเป็นเกาะ (2)

 
Wicha Teddaroon , 19 Nov 2017
บันทึกพวงรักเร่ 4

Playyard


 
Wicha Teddaroon , 13 Oct 2017
บันทึกพวงรักเร่ 3

ยางแตกกันกลางกรุง
Wicha Teddaroon , 11 Oct 2017